Home » Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji należy składać w sekretariacie LOSM WSAP (piętro 1, pokój nr 209).

W procesie rekrutacji do klasy pierwszej wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły – formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie  www.liceumwsap.pl
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum,
  3. zaświadczenie z wynikami egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej/gimnazjum,
  4. inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia lub uprawnienia kandydata,
  5. dwie fotografie paszportowe (podpisane ołówkiem na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  6. karta zdrowia (po ukończeniu szkoły podstawowej/gimnazjum, z chwilą potwierdzenia przez kandydata chęci nauki w szkole).

Do klasy programowo wyższej lub w trakcie roku szkolnego uczniowie – po złożeniu podania – mogą zostać przyjęci uczniowie, jedynie za zgodą Dyrektora. Wymagane dokumenty, potwierdzające dotychczasowe kształcenie, są przekazywane ze szkoły, w której uczeń rozpoczął naukę wraz z Zawiadomieniem o przekazaniu ucznia.

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, uczniowie składają podania do maksymalnie trzech placówek biorących udział w „naborze elektronicznym”. Niezależnie od tego, zawsze jest możliwość złożenia takiego podania w formie deklaracji do naszego liceum, gdyż jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej nie jesteśmy objęci w/w limitem. Oznacza to, że o przyjęcie do naszej szkoły można ubiegać się bez względu na to czy i do ilu innych szkół złożyło się podania.

Deklaracje do naszej szkoły należy złożyć w formie papierowej w naszym sekretariacie (pok. 209). Następnie należy dostarczyć dokumenty wymienione powyżej. Po ogłoszeniu wstępnych wyników rekrutacji pozostaje już tylko dostarczenie nam oryginałów dokumentów (o ile nie zostały one dostarczone już wcześniej), aby ostatecznie potwierdzić swoje miejsce w naszym Liceum.